En    |                |    B2B    |    خرید از ما    |    محصولات

راهکارهای هتلی و بیمارستانی IPTV گلدیران، به بهترین نحو پاسخگوی هلدینگهای هتل داری و بیمارستان های کشور خواهد بود.
با تکیه بر این سامانه میهمانان هریک از این هتل ها یا بیمارستان ها، با استفاد از تلویزیون اتاق خود به یک سامانه تلویزیون تعاملی بر بستر IPTV متصل شد و از کلیه قابلیت‌های سیستم که گوشه ای از آن در زیر شرح داد شده است بهره مند میگردد ضمنا محتوای ارائه شده روی این سامانه ضمن ارائه استقلال به هر یک از هتلهای گروه ، این امکان را به مدیریت IT گروه میدهد که کلیه محتواها و قابلیت های ارائه شوه روی یک یا هر چند هتل از هتلهای زیر مجموعه را به صورت متمرکز و از دفتر مرکزی مدیریت کنند به این ترتیب ضمن کاهش بسیار در هزینه های تامین محتوا و مدیریت سیستم، امکان هماهنگی در خدات ارائه شده ، قیمت گذاری سیستم، هماهنگی پایگاه داده هتلها با یکدیگر، امکان ارائه سرویسهای ویژه به میهمانانی که در هتل های مختلف گروه اقامت دارند و بویژه مدیریت مجموعه گروه هتل ها خواهد شد.


مشخصات فنی:
· پخش شبکه ­های تلویزیونی همراه با کنترل زمانی آن­ها Time Shifting Live TV
· فیـــــــلم درخواســـــتی (VOD) Video on Demand
· موســیقــی درخواســـــتی (MOD) Music on Demand
· اینترنت روی تلویزیونInternet on TV
· سرویس ضبط دلخواه کانال تلویزیونیCatch up TV ,Start Over TV & nPVR
· سفارش و درخواست های متنوع از طریق تلویزیون


© Copyright © 2019 Goldiran Co.All Rights Reserved.