کسب مقام اول شاخص رضایتمندی مشتریان در ایران طبق نظر سنجی شرکت بین المللی GALLUP آمریکا